Smluvní dokumenty

Zásady zpracování osobních údajů aplikace Displio

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) slouží k informování, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud navštívíte naše webové stránky  www.displio.cz („Web“) nebo užíváte naši aplikaci DISPLIO („Aplikace“) na webové stránce www.displio.app, díky které se můžete efektivně spravovat digitálně obsah na displejích.
 2. Tyto zásady obsahují i informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (spíše ho znáte pod pojmem GDPR) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 4. Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
  • Displio s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
  • E-mail: displio@displio.eu
 5. Pro zpracování osobních údajů jsme nejmenovali pověřence osobních údajů.
 6. Tyto Zásady jsme oprávnění jednostranně měnit.

7. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

 1. Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to ve momentu, kdy je sami zadáte do naší Aplikace nebo kontaktního formuláře na Webu a při naší vzájemné komunikaci.
  Cookies, zpracováváme je zpravidla okamžikem, kdy navštívíte náš Web.

8. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. V případě, že jste Uživatelem Aplikace, který je podnikající fyzickou osobou (OSVČ), zpracováváme následující osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o zpřístupnění Aplikace a její plnění: jméno, příjmení, IČO, sídlo, telefonní číslo, emailová adresa a případně další údaje, které do Aplikace uvedete.
  2. Vedení uživatelského účtu nebo podúčtu v Aplikaci: jméno, příjmení, IČO, sídlo, telefonní číslo, emailová adresa a případně další údaje, které do Aplikace uvedete.
  3. Účetní a daňové účely, naše archivační povinnost: jméno, příjmení, IČO, sídlo.
  4. Vymáhání našich případných nároků: jméno, příjmení, IČO, sídlo.
  5. Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.
  6. Zasílání marketingových a reklamních obchodních sdělení: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.
 2. V případě, že jste kontaktní osobou Uživatele Aplikace, který je právnickou osobou (např. členem statutárního orgánu, prokuristou, pověřený zaměstnanec), zpracováváme následující osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o zpřístupnění Aplikace a její plnění: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a případně další údaje, které do Aplikace uvedete.
  2. Vedení uživatelského účtu nebo podúčtu v Aplikaci: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a případně další údaje, které do Aplikace uvedete.
  3. Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.
  4. Zasílání marketingových a reklamních obchodních sdělení: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.
 3. V případě, že jste fyzickou osobou, které byl zřízen v Aplikaci uživatelský podúčet, zpracováváme následující osobní údaje pro následující účely:
  1. Vedení uživatelského účtu nebo podúčtu v Aplikaci: jméno, příjmení, emailová adresa.
 4. Pokud jste návštěvníkem našeho Webu, zpracováváme cookies. Více o zpracování cookies naleznete zde.
 5. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím telefonu, emailu nebo kontaktního formuláře na našem Webu, za účelem zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, popřípadě další osobní údaje, které nám sdělíte.

9. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Berte však na vědomí, že neposkytnutí Vašich osobních údajů může ovlivnit naši způsobilost uzavřít s Vámi smlouvu a užívat Aplikaci, pokud je pro to poskytnutí Vašich osobních údajů pro to nezbytné.

10. PROČ A ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného důvodu a relevantního právního základu a to následně:
  1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy a užívání Aplikace – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli umožnit zřídit si uživatelský účet, zpřístupnit obsah Aplikace a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně smlouvy.
  2. Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám, jakožto našim klientům, můžeme třeba posílat novinky ohledně naší Aplikace a nových produktů, které by pro vás mohly být zajímavé, podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, vyřizovat podněty a stížnosti nebo vytvářet interní statistiky, evidence a přehledy s cílem zlepšit poskytování našich služeb a Aplikace. Pro tyto účely zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační údaje a informace související s využitím Aplikace.
  3. Je to naší povinností – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon.
  4. Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem. Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Pro tyto účely zpracováváme údaje, k jejichž zpracování nám dáte souhlas.

11. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

 1. Osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smlouvy, poskytování Aplikace a pro provozování uživatelských účtů a uživatelských podúčtů budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy, tedy po dobu, kdy budete mít v naší Aplikaci zřízen uživatelský účet. V případě, že nás požádáte o smazání účtu nebo Aplikaci nepoužijete déle než 3 roky, vaše osobní údaje smažeme, ledaže máme k jejich zpracování jiný důvod uvedený níže.
 2. Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu běhu promlčecích lhůt dle příslušných právních předpsů.
 3. Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou.
 4. Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si potom ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem anebo zákon.
 5. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu budou zpracovávány po dobu přiměřenou, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

12. JAKÝM SUBJEKTŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME (KDO JSOU ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ)?

 1. Pro zpracování osobních údajů využíváme následující subjekty
  1. poskytovatele účetních služeb:
   • UOL Účetnictví Praha s.r.o.
  2. poskytovatele služby e-mailingu:
   • Amazon Web Services EMEA SARL, reg. č. B186284
  3. poskytovatele cloudových služeb:
   • Hetzner Online GmbH
   • Microsoft Ireland Operations Ltd.
  4. poskytovatele služby pro zpracování souborů cookies:
   • Google Ireland Limited
   • Meta Platforms Ltd.
   • LinkedIn Ireland Unlimited
   • Smartlook.com, s.r.o.
   • A případně další uvedení zde
  5. poskytovatele IT služeb (programování a správa serverů)
   • Vojtěch Kaizr, IČ: 02905523
   • Adam Stádník, IČ: 19279795
   • STARSHIP DATA, s.r.o.
  6. poskytovatel platební metody: ThePay.cz, s.r.o.
 2. Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

13. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 1. Právo na přístup k vašim údajům – můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.
 2. Právo na opravu údajů – můžete po nás také požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.
 3. Právo na výmaz údajů – za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Vymazat některé osobní údaje můžete i sami prostřednictvím Aplikace. Nejsme ale povinni vymazat ty osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat na základě právních předpisů nebo našich oprávněných zájmů.
 4. Právo na omezení zpracování údajů – za určitých podmínek můžete požadovat omezení zpracování údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů – za určitých podmínek jsme povinni vám poskytnout vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – pokud vznesete oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Námitka bude vyhodnocena a následně Vás budeme informovat, zda námitce bylo vyhověno a údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo e-mailem: displio@displio.eu
 7. Právo podat stížnost – máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Tyto zásady platí od 25.3.2024

Začněte s aplikací Displio!

Odemkněte sílu digital signage s naším snadným,

profesionálním a cenově dostupným řešením.

Pojďme tvořit! count-shape count-shape count-shape