Terms and Conditions

Terms and Conditions

Obchodní podmínky vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

 1. Definice pojmů
  1. Provozovatel: společnost Displio s.r.o., IČ: 19609710 se sídlem Rybná 716/24 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 389147
  2. Aplikace: webovou a mobilní aplikaci s názvem Displio mezi jejíž hlavní funkcionality patří správa reklamního a informačního obsahu digitálně.
  3. VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky.
  4. Smlouva: smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
  5. Licence: nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
  6. Uživatel: jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu podnikající odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
  7. Uživatelský účet: neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
  8. Přihlašovací údaje: unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní společnost Displio, s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 19609710 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 389147 (dále jen „Provozovatel“) je v rámci své podnikatelské činnosti Provozovatelem webové a mobilní aplikace Displio.
  2. Aplikace Displio je webový a mobilní software díky kterému podnikající fyzické a právnické osoby (dále jako „uživatel“, „uživatelé) spravují digitální reklamní a informační obsah na displejích z jednoho centrální místa.
  3. Obsahem služby je vytváření a spravování různých typů obsahu ve formě obrázků, videí, textů či widgetů zobrazené na displejích. Obsah lze ovládat pomocí webového rozhraní nebo mobilní aplikace.
  4. Aplikace není určena pro využívání ze strany spotřebitelů.
  5. Aplikace je nabízena ve 2 licencích – Basic a Professional.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Podmínkou uzavření Smlouvy je registrace zákazníka na webových stránkách Provozovatele na adrese www.displio.cz (tyto webové stránky dále jen jako „Webové stránky“), tj. zadání údajů v registračním formuláři a kliknutí na tlačítko "registrovat“.
  2. Registrací zákazníka dochází k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.
  3. Po uzavření Smlouvy obdrží zákazník přihlašovací údaje ke svému zákaznickému účtu v Aplikaci – přihlašovací jméno a heslo (tento účet dále jen jako „Uživatelský účet“).
  4. Heslo může zákazník v Uživatelském účtu následně měnit.
  5. Chce-li Uživatel používat placenou verzi Aplikace, musí provést objednávku a zakoupit licenci, tj. vyplnit fakturační údaje ve svém Uživatelském účtu, zaplatit uvedenou částku dle aktuální ceny uvedené v aplikaci či na webových stránkách.
  6. Smlouva na užívání placené části Aplikace je uzavřena okamžikem úhrady ze strany Uživatele vůči Provozovateli. Okamžikem přijetí platby Uživateli zpřístupněna placená verze.
  7. Doklad o úhradě posílá Uživateli na emailovou adresu, kterou uživatel uvedl při registraci.
  8. Smlouva se uzavírá na dobu platnosti zvoleného tarifu s možností opakovaného prodlužování. Po dobu platnosti Smlouvy se Uživatel zavazuje hradit pravidelné poplatky ceny Licence dle zvoleného tarifu.
 4. Licence
  1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:
   1. Uživatel je oprávněn používat aplikaci v tarifu Basic na základě bezplatné Licence.
   2. Uživatel je oprávněn používat placený tarif Professional na základě úplatné Licence, kterou uhradil.
   3. Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.
   4. Uživatel je oprávněn používat Licenci pouze pro své firemní účely.
   5. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatel Licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat.
   6. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
   7. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla.
 5. Cena
  1. Displio je možné užívat ve 2 verzích a to bezplatné – basic a placené – Professional.
  2. Cena Licence placené verze Aplikace – Professional, je uvedena v Aplikaci a na webových stránkách.
  3. Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s vybranou placenou verzí až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným verzí včetně všech daní a poplatků.
  4. Uživatel má možnost si zvolit, zda úplata za užívání Aplikace bude placena formou měsíční nebo roční platby.
  5. Platba je realizována prostřednictvím platební karty zadané Uživatelem při procesu objednávky zvoleného placeného tarifu.
  6. Uživatel má také možnost platby pomocí bankovního převodu.
 6. Užívání aplikace
  1. Provozovatel uděluje uživateli užívat aplikaci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Uživatel se zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
  3. Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence.
  4. Nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  5. Provozovatel je po uplynutí doby užívání Aplikace oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  6. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
  7. Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
  8. Veškerá finanční plnění, realizovaná prostřednictvím platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  9. Uživatel má právo užívat Aplikaci za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  10. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 7. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel se v případě uzavření Smlouvy o užívání Aplikace zavazuje:
   1. umožňovat zákazníkovi přístup do Aplikace ve sjednaném rozsahu,
   2. udržovat Aplikaci funkční a z většiny dostupnou,
   3. informovat zákazníka o podstatných změnách Aplikace s dostatečným časovým předstihem na Webových stránkách a zasláním informačního emailu na Kontaktní email,
   4. informovat zákazníka o plánovaných omezeních dostupnosti či funkčnosti Aplikace, typicky z důvodu oprav, úprav či údržby hardwarového či softwarového vybavení Provozovatele, dostatečným časovým předstihem na Webových stránkách a zasláním informačního emailu na Kontaktní email,
   5. nastavit plánovaná omezení dostupnosti či funkčnosti Aplikace tak, aby co nejméně omezovaly zákazníka v užívání Aplikace,
   6. reagovat v přiměřené lhůtě na podněty zákazníka týkající se dostupnosti a funkčnosti Aplikace,
   7. bezodkladně informovat zákazníka o případných žádostech orgánů veřejné moci o zpřístupnění Dat zákazníka, o provedení prohlídky prostor, ve kterých se Data zákazníka nacházejí atp., ledaže by tím Provozovatel porušil povinnost uloženou mu obecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím.
  2. Provozovatel je oprávněn:
   1. uvádět ve svých obchodních materiálech informaci o tom, že zákazník užívá Aplikaci,
   2. dostupnost či funkčnost Aplikace dočasně omezit, vyžadují-li to závažné důvody, např. havárie, hackerský útok, oprava kritických chyb atp.
   3. takovém neplánovaném omezení dostupnosti či funkčnosti Aplikace bude zákazníka v co nejkratší době informovat zasláním informačního emailu na Kontaktní email,
   4. provádět změny Aplikace, nicméně v případě změny, která způsobí podstatné zhoršení kvality Aplikace a nebude v reakci na písemnou žádost zákazníka v přiměřené lhůtě odstraněna, vzniká zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy
  3. Provozovateli nevzniká vlastnické ani užívací právo k Datům zákazníka.
  4. Provozovatel není oprávněn s Daty zákazníka, jakkoliv disponovat.
  5. Provozovatel není odpovědný za obsah Dat zákazníka.
 8. Práva a povinnosti zákazníka
  1. Zákazník se zavazuje:
   1. Používat Aplikaci výhradně pouze k účelu definovaným ve VOP a to způsobem, který nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
   2. Udržovat veškeré údaje uvedené v Administrátorském účtu aktuální, přesné a úplné.
   3. Informovat Provozovatele o případných problémech při užívání Aplikace, a to emailem zaslaným na emailovou adresu Provozovatele displio@displio.cz
   4. Uchovávat přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu v přísné tajnosti a neumožnit třetím osobám přístup k Administrátorskému účtu. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnost.
  2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovení 7.2. c).
 9. Odpovědnost za škodu
  1. Provozovatel neodpovídá za vady aplikace, které jsou mimo jeho kontrolu, a to zejména v důsledku chyb nebo problémů na straně Uživatele.
  2. Provozovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Provozovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  3. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 10. Ukončení smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Pro plné zrušení učtu Basic i Professional je potřeba kontaktovat podporu pomocí e-mailu displio@displio.cz
  3. Smlouva končí okamžikem smazání Uživatelského účtu.
  4. Pokud uživatel vypoví Smlouvu z důvodu změn Aplikace u placené verze Professional, které významně zhoršily přístup k Aplikaci nebo její, do 30 dnů od výpovědi může požádat o vrácení poměrné části platby.
  5. Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, že uživatel poruší některá z ustanovené VOP.
 11. Ochrana dat zákazníka
  1. Provozovatel se zavazuje, že Data zákazníka:
   1. Neposkytne žádné třetí osobě.
   2. Nepoužije žádným způsobem ve svůj prospěch ani ve prospěch jakékoliv třetí osoby.
   3. Nebude žádným způsobem editovat, cenzurovat, monitorovat ani jakkoliv zpracovávat.
   4. Bude adekvátním způsobem chránit.
   5. Podléhají mlčenlivosti.
   6. Přístup k Datům zákazníka bude podmíněn přihlášením zákazníka/uživatele do Aplikace.
   7. Zákazník bude mít vždy právo své heslo změnit.
 12. Zpracování osobních údajů
  1. Užíváním Aplikace vyslovuje Uživatel souhlas s užíváním souborů cookies Provozovatelem v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto VOP.
  2. Zpracování osobních údajů se řídí dle zásad zpracování osobních údajů uvedené v příloze č. 1 těchto VOP.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. K provozování Aplikace a poskytování služeb je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  2. Případné spory se budou řídit českým právem u místně příslušného soudu České republiky.
  3. Tyto Podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. O veškerých změnách Podmínek Provozovatel Uživatele informuje prostřednictvím Aplikace, Webu nebo zasláním informačního e-mailu.
  4. Pokud s novými Podmínkami Uživatel nesouhlasí, má možnost smazat Uživatelský účet a tím ukončit smlouvu.
  5. V případě kdy Uživatel do 30 dnů od doručení informace o změně VOP účet nezruší, má se za to, že s novými VOP souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování ode dne účinnosti.

Tyto obchodní podmínky platí od 10.8.2023

Get started with Displio!

Unlock the power of digital signage with our

simple, professional and affordable solution.

Let's create! count-shape count-shape count-shape