Terms and Conditions

Displio Privacy Policy

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) slouží k informování, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud navštívíte naše webové stránky www.displio.cz („Web“) nebo užíváte naši aplikaci DISPLIO („Aplikace“), kterou si můžete stáhnout a díky které se můžete efektivně spravovat digitálně obsah na displejích.
 2. Tyto zásady obsahují i informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (spíše ho znáte pod pojmem GDPR) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 4. Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
  • Displio s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
  • E-mail: displio@displio.cz
 5. Jak vaše osobní údaje získáváme?
  • Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to ve momentu, kdy je sami zadáte do naší Aplikace nebo kontaktního formuláře na Webu a při naší vzájemné komunikaci.
   Cookies, zpracováváme je zpravidla okamžikem, kdy navštívíte náš Web.
 6. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Zpracováváme následující:
   1. Základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení)
   2. Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa;
   3. Přihlašovací údaje – uživatelské jméno a přístupové heslo do Aplikace;
   4. Informace ze vzájemné komunikace – např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o smlouvách uzavřených mezi námi;
   5. Fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednané fakturační podmínky, bankovní spojení a přijaté platby; tyto údaje o vás můžeme zpracovávat tehdy, když platby poskytujeme přímo my.
   6. Cookies – pro chod a fungování webu využíváme cookies.
 7. Musíte nám osobní údaje poskytnout
  • Ano, vaše osobní údaje nám poskytnout musíte, protože to bez nich nepůjde. Proto abychom jste mohli Aplikaci využívat je nutné uzavřít Smlouvu, díky které se vám Aplikace zpřístupní a vy můžete plně využívat možnosti, které Aplikace nabízí.
 8. Proč a za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?
  • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného důvodu a relevantního právního základu a to následně:
   1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli umožnit zřídit si uživatelský účet, zpřístupnit obsah Aplikace a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně smlouvy. Pro tyto důvody zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje, přihlašovací údaje, informace ze vzájemné komunikace.
   2. Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám, jakožto našim klientům, můžeme třeba posílat novinky ohledně naší Aplikace a nových produktů, které by pro vás mohly být zajímavé, podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, vyřizovat podněty a stížnosti nebo vytvářet interní statistiky, evidence a přehledy s cílem zlepšit poskytování našich služeb a Aplikace. Pro tyto účely zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační údaje a informace související s využitím Aplikace.
   3. Je to naší povinností – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon.
   4. Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem. Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Pro tyto účely zpracováváme údaje, k jejichž zpracování nám dáte souhlas.
 9. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
  • Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy, tedy po dobu, kdy budete mít v naší Aplikaci zřízen uživatelský účet. V případě, že nás požádáte o smazání účtu nebo Aplikaci nepoužijete déle než 3 roky, vaše osobní údaje smažeme, ledaže máme k jejich zpracování jiný důvod uvedený níže.
  • Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.
  • Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.
  • Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si potom ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem anebo zákon.
 10. Jaké mám práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
  1. Právo na přístup k vašim údajům – můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.
  2. Právo na opravu údajů – můžete po nás také požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.
  3. Právo na výmaz údajů – za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Vymazat některé osobní údaje můžete i sami prostřednictvím Aplikace. Nejsme ale povinni vymazat ty osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat na základě právních předpisů nebo našich oprávněných zájmů.
  4. Právo na omezení zpracování údajů – za určitých podmínek můžete požadovat omezení zpracování údajů.
  5. Právo na přenositelnost údajů – za určitých podmínek jsme povinni vám poskytnout vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
  6. Právo podat stížnost – máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  7. Právo podat námitku – v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete podat námitku. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo e-mailem: displio@displio.cz. Námitky do 1 měsíce vyrozumíme.

Tyto zásady platí od 10.8.2023

Get started with Displio!

Unlock the power of digital signage with our

simple, professional and affordable solution.

Let's create! count-shape count-shape count-shape